ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю “СКІЛЛУМ” (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг з доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов і виконання сукупності нижченаведених умов, юридична особа, яка акцептує умови цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

 • реєстрація на сайті https://etutorium.com;
 • оплата послуг Виконавця.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ

Онлайн-сервіс eTutorium LMS — це програмне забезпечення для організації дистанційної форми навчання;

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію лекторів та користувачів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi;

Студент - фізична особа, яка засвоює програму курсів на онлайн-сервісі eTutoriumLMS.

Контент - будь-які інформаційні матеріали, завантажені/створені Замовником за допомогою онлайн-сервісу eTutorium LMS в різних формах: тексти, графічні твори, в тому числі фотографії, аудіовізуальні твори та ін., які використовуються з метою організації дистанційного навчання;

Представник Замовника — (контактна особа Замовника) - особа, уповноважена Замовником представляти інтереси Замовника за всіма технічними і організаційними питаннями, пов'язаними з виконанням цього Договору;

Тариф - максимально допустима кількість одночасної аудиторії, яка включає в себе викладачів, модераторів, а також студентів, які навчаються на курсах, що проводяться Замовником за допомогою онлайн-сервісу eTutorium LMS.

Кількість курсів, на яких зареєстрований студент, враховується в тарифі і означає, що студент на n-кількості курсів тарифікується в системі як n-кількість студентів

Спам - масова розсилка кореспонденції рекламного характеру особам, які не виражали бажання на її отримання;

Крек — спеціальна програма для злому програмного забезпечення;

Хакінг - процес злому програмного забезпечення;

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

 1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги з надання доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS, далі - Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

1.2. Дата отримання Замовником доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS узгоджується Сторонами і відображається в особистому кабінеті Замовника.

1.3. Технічні вимоги до обладнання Замовника розміщені на сторінці https://room.etutorium.com/system_test до цього Договору.

1.4. Мінімально допустимий відсоток доступності Послуги на одиницю споживання за сплачений Замовником період становить 99,9%.

1.5. Інформація про тарифи розміщена за адресою https://etutorium.com Інформація про обраний Замовником тарифі відображена в особистому кабінеті

1.6. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору. Зокрема, в обов'язки Виконавця не входить надання послуг Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет, по налаштуванню і / або діагностики комп'ютерного обладнання та онлайн-сервісу Еtutorium LMS, а також навчання Замовника і / або співробітників Замовника роботі з онлайн-сервісом Еtutorium LMS і апаратним забезпеченням.

1.7. По закінченню терміну надання Послуг Замовник має право використовувати контент завантажений / створений Замовником за допомогою онлайн-сервісу eTutorium LMS, зазначеного в п.1.8. цього Договору, за винятком права організовувати онлайн-заходи, проводити вебінари, запрошувати третіх осіб до участі.

Під використанням контенту розуміється можливість Замовника редагувати, переглядати, видаляти контент.

1.8. Строк збереження контенту, після завершення строку надання Послуг, зазначеного у рахунку, становить 1 (один) календарний місяць.

1.9. Положення пункту 1.7. Договору зберігає свою юридичну силу і після закінчення строку дії цього договору.

 1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору, після отримання оплати від Замовника.

2.1.2. Забезпечити Замовника всіма заявленими в онлайн-сервісі eTutorium LMS функціональними можливостями, описаними на сайті https://etutorium.com

2.1.3. Надавати консультації Замовнику, з питань експлуатації онлайн-сервіса Еtutorium LMS. Консультація надається за допомогою сервісу “Онлайн-консультацій” або направлення відповідного листа на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або по телефону 380443329077 в робочі дні з понеділка по п'ятницю, в період з 9:00 до 18:00 години, а також в неробочі та вихідні дні, але з обов'язковим попереднім зверненням не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до часу необхідної підтримки.

2.1.4. За заявкою Замовника вивчати, виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі онлайн-сервісу eTutorium LMS та, по мірі необхідності, усувати виявлені недоліки.

2.1.5. Для підтримки працездатності та вдосконалення онлайн-сервісу eTutorium LMS, проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей онлайн-сервісу eTutorium LMS. Виконавець повідомляє Замовника про проведення профілактичних робіт не пізніше ніж за два робочих дні. Час проведення профілактичних робіт не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Не передавати права за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди Виконавця.

2.2.2. Здійснити оплату Послуг у строки та відповідно до умов цього Договору.

2.2.3. Самостійно забезпечити себе персональним комп'ютером і доступом до мережі Інтернет для можливості використання онлайн-сервісу eTutorium LMS, з урахуванням вимог зазначених на сторінці https://room.etutorium.com/system_test/ua/webrtc

2.2.4. Запобігати розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу в онлайн-сервіс eTutorium LMS. У разі розкриття або підозри на розкриття паролів і логінів, негайно письмово повідомити про це Виконавця.

2.2.5. У разі виникнення технічних проблем при використанні онлайн-сервісу Etuturium, негайно звернутися в службу технічної підтримки Виконавця для отримання своєчасної допомоги. При відсутності такого звернення Замовника, наступні претензії Замовника Виконавцем не приймаються, Сторони вважають Послуги наданими якісно і належним чином.

2.2.6. Підключитися до онлайн-сервісу eTutorium протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати здійснення оплати за цим Договором.

 1. Оплата послуг та порядок їх приймання-передачі

3.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу. Загальна вартість Послуг дорівнює всім виставленим Виконавцем Замовнику за цим Договором рахункам, протягом строку дії Договору. Рахунок виставляється Виконавцем згідно з діючим тарифом, обраним Замовником. Факт оплати Замовником виставленого рахунку підтверджує його згоду з обраним тарифом.

3.2. Оплата Замовником може бути здійснена двома способами:

3.2.1. на підставі рахунку, замовленого Замовником в Особистому кабінеті, протягом двох робочих днів з моменту отримання рахунку від Виконавця;

3.2.2. онлайн-оплата через Особистий кабінет за допомогою платіжної системи Platon.

3.3. Факт оплати Замовником виставленого рахунку підтверджує його згоду з обраним тарифом. Зобов'язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця зазначений в реквізитах Сторін.

3.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв'язку, оператори зв'язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

 1. Порядок приймання наданих послуг

4.1. Приймання-передача наданих Послуг за цим Договором здійснюється на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг, далі — Акт, який підписується представниками Сторін.

Сторони домовилися, що звітним періодом за цим Договором буде вважатися кожен календарний місяць протягом строку надання Послуг за Договором.

Календарний місяць складає 30 (тридцять) календарних днів.

4.2. Щомісяця, останнім днем звітного місяця і / або днем завершення надання Послуг за цим Договором ("Звітний період") Виконавець формує Акт у відповідності з об’ємом наданих Послуг за звітний період та направляє його Виконавцю.

4.3. Замовник, протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання Акту, підписує його та 1 (один) примірник повертає Виконавцю або у цей самий строк надає мотивовану відмову від його підписання.

4.4. У разі невиконання Замовником умов п.4.3. цього Договору, Сторони визнають такий Акт підписаним, а Послуги - наданими в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору та відповідного Додатку до нього.

4.5. Сторони домовилися, що рахунки, акти, видаткові та податкові накладні за Послуги, отримані за цим Договором, будуть надані виключно в електронному вигляді, складені згідно з чинним законодавством про електронні документи, електронний документообіг і кваліфікований електронний підпис, із заповненням усіх обов'язкових реквізитів і накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки.

4.6. Сторони зобов'язані інформувати одна одну про неможливість обміну документами в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки. У цьому випадку Сторони проводять обмін документами на паперовому носії з підписанням власноручним підписом.

 1. Вирішення спірних питань та відповідальність Сторін

5.1. Спори та/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та випливають з цього Договору, та не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (Десяти) робочих днів з дня отримання претензії.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що їй були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

5.5. При порушенні Замовником п.2.2.4. цього Договору, Виконавець припиняє надання Послуг достроково без повернення грошових коштів сплачених на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.6. За порушення умов цього Договору Замовник відшкодовує збитки в розмірі прямих дійсних збитків завданих Виконавцю.

5.7. Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання Послуг Замовнику у випадку:

5.7.1. Встановлення факту підтримки або використання Замовником будь-яких незаконних дій включаючи, але не обмежуючись, наступними діями:

а) здійснення масових рекламних дій без згоди власників, включаючи розсилку масових рекламних повідомлень;

б) будь-якої підтримки/здійснення спаму, хакинга, крека та інших незаконних дій в мережі Інтернет.

5.7.2. Поширення та/або публікації будь-якої інформації, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, нормам міжнародного права, порушує права інших осіб.

5.7.3. Рекламування послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством України.

5.8. Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в п. 5.7. цього Договору, не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які затримки, перерви, збитки або втрати, що відбуваються внаслідок:

а) дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю;

б) проблем під час передачі даних або з'єднання, що сталися не з вини Виконавця; в) форс-мажорних обставин;

г) порушення функціонування мережі Інтернет, так само як і за її доступність для Замовника.

5.10. Виконавець не контролює і не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником за допомогою онлайн-сервісу eTutorium LMS і не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

5.11. Виконавець не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних з використанням доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS.

5.12. З урахуванням п. 5.18 цього Договору, Замовник не має право на повернення сплаченої вартості Послуг і/або пропорційного зменшення вартості Послуг за цим Договором у разі невідповідності функціональних можливостей онлайн-сервісу eTutorium LMS, заявлених на сайті https://etutorium.com потребам Замовника, які виникли після отримання доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS згідно з умовами цього Договору.

5.13. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, Виконавець повертає Замовнику кошти в розмірі пропорційно наданих Послуг. Перерахунок наданих Послуг проводиться з розрахунку повної вартості послуг, згідно тарифу без урахування знижки, наданої Замовнику при укладенні цього Договору. Сума, що підлягає поверненню розраховується Виконавцем шляхом вирахування розрахованої суми наданих Послуг від суми, яка була оплачена Замовником на умовах цього Договору. Виконавець здійснює перерахунок протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати отримання від Замовника на поштову адресу оригіналу заяви про розірвання цього Договору, з зазначенням аргументованої причини такого розірвання. Виконавець повертає кошти Замовнику за умови отримання на поштову адресу оригіналу або підписаний в електронному вигляді, за допомогою програмного забезпечення, Акту приймання-передачі за останній звітний період.

5.14. Виконавець не несе відповідальності за не отримання прибутку та/або упущену вигоду Замовником в період використання/невикористання Замовником доступу до онлайн-сервісу eTutorium LMS, згідно з умовами цього Договору.

5.15. Замовник, використовуючи послуги мережі Інтернет, самостійно і в повній мірі відповідає за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, кінцевими користувачами або третіми особами за його мережевим реквізитами) особі або майну: громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.

5.16. Замовник самостійно несе всю відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перелічиними, включаючи повну відповідальність за зміст і форму контенту, на які замовник встановлює (може встановити) переадресує гіперпосилання з контенту, інші дії, здійснювані ним в якості рекламодавця та / або виробників реклами.

5.17. Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, розпорядження і вимоги уповноважених державних органів влади, що надійшли як на адресу Замовника, так і на адресу Виконавця у зв'язку з розміщенням і / або іншим використанням контенту за цим Договором та / або матеріалів, на які посилається контент, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Виконавцем у зв'язку з такими претензіями.

5.18. Замовник гарантує, що при реєстрації фізичних осіб на дистанційне навчання, персональні дані таких фізичних осіб будуть використані відповідно до положень Закону України “Про персональні дані” від 01.06.2010 р. №2297-17. Замовник зобов'язаний дотримуватися конфіденційності таких персональних даних і забезпечувати їх безпеку при зберіганні.

5.19. Замовник погоджується з правом Виконавця проводити аналіз діяльності Замовника в онлайн-сервісі eTutorium LMS з метою поліпшення якості надаваних Послуг і оптимізації функціональних можливостей онлайн-сервісу eTutorium LMS. Отримані відомості будуть конфіденційними і не підлягають передачі третім особам. При цьому частина знеособленої статистичної інформації, може бути використана Виконавцем в науково-дослідних цілях, а також для виступу з доповідями на семінарах, конференціях, лекціях і тренінгах.

5.20. Сторони домовилися, що ім'я (найменування) Замовника, включаючи його логотип / емблему / товарний знак / фірмову символіку та інші ідентифікуючі знаки, не є конфіденційною інформацією, згідно з умовами цього Договору.

5.21. Підписанням Договору Замовник надає свою згоду на:

5.21.1. Безкоштовну публікацію на офіційному сайті Виконавця, в розділі "Наші клієнти", ім'я (найменування) Замовника, включаючи його логотип / емблему / товарний знак / фірмову символіку та інші ідентифікуючі знаки, з метою реклами діяльності Виконавця.

5.21.2. Розміщення в мережі Інтернет публічної інформації із згадкою Замовника (статті, публікації та цитування в пресі, використання в маркетингових матеріалах, а також в корпоративних виданнях: буклетах про компанію, прикладах рішень і т.д .; посилань в інтерв'ю і презентаціях), з метою реклами діяльності Виконавця.

5.22. Замовник має право відкликати згоду на дії вказані в п. 5.21.1, і в п.5.21.2, шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцю на його електронну адресу.

5.23. Сплачена вартість Послуг за цим Договором не підлягає поверненню Замовнику, в разі не підключення його до онлайн-сервісу eTutorium протягом терміну, визначеного в п.2.2.6. справжньої угоди.

5.24. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник підтверджує, що повністю ознайомився з функціональними можливостями онлайн-сервісу eTutorium LMS, зазначеними на сайті https://etutorium.com та пройшов безкоштовне тестування функціональних можливостей онлайн-сервісу eTutorium LMS.

 1. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечно діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

6.2. Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п.6.1 цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.

6.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6.5. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 6.2., 6.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

 1. Строк дії договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань.

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце в період його дії.

7.3. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене за згодою Сторін. Договір вважається припиненим достроково після підписання Сторонами Додаткової угоди про розірвання цього Договору.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Замовника, в разі встановлення факту порушення Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

 1. Конфіденційна інформація

8.1. Сторони дійшли згоди, що будь-які матеріали і відомості, що стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

Винятком є випадки, якщо передача конфіденційної інформації пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання цього Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, будь-якими іншими випадками, коли без передачі її стало б неможливим виконання цього Договору будь-якою із Сторін, або якщо надання конфіденційної інформації є обов’язковим згідно із законодавством України.

8.2. Інформація, визначена п.8.1 цього Договору як конфіденційна може використовуватись Сторонами виключно в межах і для виконання цього Договору і є конфіденційною інформацією після припинення дії Договору протягом 3 (трьох) років.

8.3. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, яка стає загальновідомою по обставинами, не залежних від Сторін.

8.4. Сторони вживатимуть усіх необхідних і розумних заходів, щоб запобігти розголошенню отриманої інформації третім особам протягом терміну дії Договору і після припинення його дії.

8.5. У разі порушення Сторонами умов конфіденційності, в результаті чого однією із Сторін було завдано майнової та / або шкоди діловій репутації, винна Сторона зобов'язується відшкодувати документально підтверджені завдані збитки.

 1. Інтелектуальна власність

9.1. При використанні онлайн-сервісу eTutorium LMS заборонені будь-які дії Замовника, які можуть завдати шкоди або порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Замовник несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю та/або відповідному правовласнику, чиї права порушені, всі документально підтверджені збитки.

9.2. За допомогою онлайн-сервісу eTutorium LMS Замовник має право публікувати і використовувати виключно ті повідомлення, об'єкти та інформацію (включаючи, але не обмежуючись, зображення профілю, текст коментаря, фотографії, відео і т.д.), які не суперечать чинному законодавству України та/або прав третіх осіб. У разі якщо такий твір є об'єктом інтелектуальної власності або включає його, Замовник гарантує, що має право на таке використання.

9.3. Замовник є правовласником Контенту онлайн-заходу та його запису. За Замовником зберігаються всі права інтелектуальної власності як на Контент онлайн-заходу, так і на його запис протягом усього терміну дії їх правової охорони, встановленого законодавством України на території всього світу.

 1. Інші умови

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.2. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

10.3. Замовник, акцептом цієї Оферти, засвідчує що він є повідомленим про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та третіх осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

10.4. Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов'язковими та істотними умовами цього Договору.

10.5. Сторони зобов'язані негайно повідомляти іншу Сторону в письмовому вигляді, про зміну реквізитів. Ризики наслідків невиконання Стороною умов цього Договору щодо неповідомлення іншої Сторони про зміну реквізитів, несе Сторона, яка не виконала обов'язку щодо повідомлення іншої Сторони.

10.6. Не вступаючи в супереч з умовами Оферти, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

10.7. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на сайті Виконавця за адресою https://etutorium.com/dohovir-oferty-lms. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Виконавцем за оплаченим Замовником тарифом.

10.8. У випадку якщо Замовником є юридична особа, Замовник гарантує, що укладення цього Договору не порушує норми, визначені ч.2 ст.44 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 р. №2275-VIII.

Реквізити Виконавця
Товариство з обмеженою відповідальністю “СКІЛЛУМ”
Юридична адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 77
Поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 77
ЄДРПОУ 40138775
Банківські реквізити: Р/р UA473005280000026002455016702 в АТ “ОТП БАНК”,
МФО 300528
Тел.: 044 223 90 77
Директор Лаврова Ірина Леонідівна

© eTutorium 2014 - 2022 Всі права захищені